IISG 3: uit CHH-jaarverslag 1932-1933

Uit de notulenboeken heb ik hap snap teksten geplukt die met pa Hong hebben te maken. Of over hem, zoals het stuk over de ontijdige bestuurswisseling of van hem bij de introductie en bij de décharge van zijn bestuur.

Uit het jaarverslag van secretaris Que Keng Lead, Leiden, 12 november 1932.

1932-1933

Bestuur nov 31- nov 32
……Belangrijk voor de vereeniging was de ontijdige besturswisseling in de maand Maart. Het bestuur Koo Liong Bing, dat in november 1931 aan het hoofd stond van de vereeniging kwam, kon zich slechts verheugen in een kortstondig bestaan, omdat het bestuursvoorstel tot het royement van den heer Tan Liong Djie, volgens artikel 6 Huishoudelijk Reglement sub 2b, omdat de hr Tan zijn medewerking heeft verleend tot het doen slagen van een meeting, welke de P.J.[??] naar aanleiding van den inval der Japanners in Mantsjoerije heeft belegd en waarop beleedigende woorden aan het adres van CHH zijn gericht, is verworpen. Het bestuur heeft zich toen genoodzaakt gezien af te treden en in Maart kwam het nieuwe bestuur aldus tot stand:

Tjoe Kiat Koen voorzitter
Que Keng Lead secretaris
Tan Tek Hong penningmeester
Lie Sing Kien 1e commissaris
Tan Kian Hong 2e commissaris.

[verderop in het verslag]
In verband met het clubleven in het algemeen moeten nog worden genoemd de plaatselijke cercles met lezingen, zooals die te Amsterdam, ten huize van den Heer en Mevrouw Han Tiauw Kie werden gehouden en te Leiden waar een Leidsch Chineesch dispuutgezelschap, de Pien Lun Hui is opgericht.
[Hier hebben we ook en foto van]

Eveneens belangrijk voor het interne leven van CHH zijn de CHH beker-tenniswedstrijden die dit jaar te Amsterdam zijn gehouden. De beker werd welverdiend door de Amsterdamsche ploeg en een gemeenschappelijke maaltijd in restaurant ‘Jo-Pie’ besloot den wedstrijddag.

….Het aantal nieuwe leden bedraagt in de afgelopen bestuursperiode 22, afgeschreven werden 14 leden. Het aantal leden bedraagt 284, waarvan 140 in Nederland.

Nog aardig om toe te voegen de begroting 1932-1933. Nee pa Hong heeft nooit iets met begrotingen te maken gehad. Hij was voor veel functies geschikt, penningmeester hoorde daar niet bij. Heeft nooit bij hem gehoord. Geld was niet iets waar je je druk over maakte. Dat was er gewoon… In zijn huwelijk was het ma Ans die hiervoor zorg mocht dragen. Rekeningen schrijven was een gruwel. Pa Hong moest ertoe gedwongen worden om zijn gezin niet aan de bedelstaf te brengen. Met zijn Chinese telraam componeerde hij de rekeningen. “Nee, dat kunnen zij niet betalen”, en dan haalde hij er iets vanaf. Of hij kreeg dringende briefjes van kennissen of hij nou toch eindelijk eens een rekening wilde schrijven omdat hij (en dan volgde een aantal data) een consult had gegeven.

begroting-1932-1933

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.