Tag archieven: IISG

IISG 6 afronding bezoek IISG

CHH-in-karakters
Chung Hwa Hui in Chinese karakters, geschreven in een vd notulenboeken

Hier nog een laatste bericht over mijn bezoek aan het IISG. Na iedere ontdekking komen er meer vragen op, dus wie weet, ga ik nog wel eens terug. Misschien eerst nog eens het boek van Kees van Galen: ‘geschiedenis van de Chung Hwa Hui (1911-1962): Indo-Chinese studenten en Peranakan Politiek in Nederland’, Nijmegen 1989 helemaal lezen. Want hoe zit dat bijvoorbeeld: in Nederland 140 leden en in totaal 284 in 1932. Hoe verhouden die leden zich tot elkaar? Zie bijv. Van Galen, p38-39

Voor nu even genoeg over de notulen van Chung Hwa Hui. Nu maar weer verder met het categoriseren van de foto’s van pa Hong ter voorbereiding van de schenking aan de universiteitsbibliotheek Leiden.

IISG 5: ALV CHH 1936

agenda ALV-nov1936
Agenda ALV nov 1936: pa Hong dechargeert zijn bestuur en zichzelf

In dit jaar was pa Hong voorzitter. Het was tevens een lustrumjaar en het jaar van de reis naar Bad Saarow.

Notulen van de eerste Algemene Vergadering op zaterdag 21 November 1936 in het clubgebouw De Carpentierstraat 181 in Den Haag
Aanwezig: 5 bestuursleden
46 leden
3 candidaatleden
[pa Hong is voorzitter]
……..Overgaande tot punt 5 van de agenda hield de voorzitter met een beschouwing over minderwaardigheidsgevoel zijn afscheidsrede, dankte daarna zijn mede-besuursleden voor de medewerking en steun, die hij van hun had ondervonden en dechargeerde vervolgens:
Tan Hay Siang
Sie Tjauw Sing

Koo Liong Bing en
Tjoa Soe Tien, resp. Als secr., penningm, 1e comm en 2e comm van de CHH. Daarna dechargeerde hij zichzelf en benoemde de heer Tan Hay Siang als president.

Ik schreef al dat ik nauwelijks iets kon vinden over Bad Saarow, maar nu bedenk ik dat er misschien toch wel iets moet zijn. Ik heb hier ook de presentielijst van een algemene ledenvergadering in maart 1936. Daar zal toch ook wel iets gezegd zijn over het bezoek aan Bad Saarow. Blijft ook nog de vraag staan, hoe ze alles geregeld hebben. Waar zijn daar de notulen van? Ze hebben toch ook gewone bestuursvergaderingen gehad, niet alleen ALV’s?

presentielijst-maart-1936
presentielijst maart 1936

wat de –, oo, -+ of +- betekenen achter de namen weet ik niet.

IISG 4: ALV CHH 1935

IISG hand geschreven notulenboek
Notulenboek Bestuursperiode 1934-1935, waarin pa Hong gedechargeerd wordt als 1e commissaris en gekozen tot voorzitter .

agenda1935
agenda algemene ledenvergadering 1935. Let op datering!

Punt 4a…dechargeert hij onder dankzegging voor de door de oud bestuursleden gepresteerde  arbeid en opoffering, respectievelijk den heer Diao Eng Koen, secretaris, Lie Hok Tjing, penningmeester, Tan Kian Hong, 1e commissaris en Lie Bing Tien 2e commissaris. Hierna installeerde hij de nieuw gekozen voorzitter, Tan Kian Hong, waarna hij zichzelf dechargeerde.

4b [Tan Kian Hong] Voozitter : Den heer Tan Eng Oen heeft zich door verschillende omstandigheden genoodzaakt gezien zijn candidatuur in te trekken; in zijn plaats is gekozen den heer Lie Bing Tien als 1e commissaris, aangezien hij (voorzitter) door de korte tijd geen gelegenheid heeft gehad om een ander te vinden en verzoekt de candidaten de zaal te verlaten.

Motivering der candidaat gestelden.

Door verschillende omstandigheden van dringende en ernstige aard heeft de candidaat 2e commissaris zich moeten terug trekken. Ik stel mij de bestuursformatie als volgt voor:
The Boen Hwan secretaris [onze neef]
Lie Kok Tjing penningmeester
Lie Bing Tien 1e commissaris
Njoo Hong Hwie 2e commisaris

Wat de motivering betreft, ik sta er onwennig tegenover omdat een waardering veel van het subjectieve element in zich sluit. Den Hr The Boen Hwan is U reeds bekend als voorzitter der VC in welke functie hij richtlijnen heeft aangegeven voor ’t oud bestuur. Het ligt m.i. voor de hand hem deel te laten uitmaken van het bestuur aangezien t VC verslag door U is goedgekeurd geweest. Bovendien heeft hij t archief moeten doorsnuffelen waardoor hij als ingewerkt beschouwd kan worden……[tekst loopt nog door]

aanvaarding-vz1935

vervolg-aanvaarding-vz

4c. Aanvaardingsrede nieuwe voorzitter

Zijn aanvaarding heeft de voorzitter gewijd aan het begrip gemeenschapsgevoel. De mensch is voor zijn bouw aangewezen op het leven in kuddevorm. Zijn zucht tot zelfbehoud drijft den Mensch tot elkaar om gemakkelijker weerstand te kunnen bieden aan de hem omringende gevaren. Dan gaat hij na hoe dit gemeenschapsgevoel bij den mensch van kind af wordt ontwikkeld. Zoo is het, aldus de voorzitter, vanzelfsprekend dat landgenoten in den vreemde meer bij elkaar worden gedreven èn door hun geringe aantal èn voor hun gemeenschappelijke moeilijkheden. Hoe grooter deze laatste zijn hoe hechter de gemeenschap moet zijn, wil men met eenig succes daartegen weerstand bieden. Met de volgende woorden sloot de voorzitter zijn aanvaardingsrede. Laten we dus onze beste krachten geven aan onze gemeenschap; haar belang is immers ook ons aller belang en wie dit laatste niet het zijne noemen kan, die hoort niet bij ons thuis, hij trede uit en zoeke een ander milieu waar hij krachtens zijn geaardheid, opvattingen, kortom zijn heele geestesgesteldheid en belangen past.

Ik leer hier toch weer een ander aspect van pa Hong kennen: gemeenschapsgevoel, Calimero-effect. Hoe heeft hij daar in later dagen over gedacht?

Joes geeft het antwoord:
“Mooi verslag van de aanvaardingsrede, toch het Confucius gevoel? Ik heb net een cursus Chinese filosofie gedaan met Rob en daar kwam de hele riedel voorbij, te beginnen met Confucius.
Confucius was voor collectiviteit.
Was wel interessant meer geen gemakkelijke stof.
Ons vader had het altijd over Confucius, maar dat vond ik als kind geen interessant onderwerp van gesprek.”

IISG 3: uit CHH-jaarverslag 1932-1933

Uit de notulenboeken heb ik hap snap teksten geplukt die met pa Hong hebben te maken. Of over hem, zoals het stuk over de ontijdige bestuurswisseling of van hem bij de introductie en bij de décharge van zijn bestuur.

Uit het jaarverslag van secretaris Que Keng Lead, Leiden, 12 november 1932.

1932-1933

Bestuur nov 31- nov 32
……Belangrijk voor de vereeniging was de ontijdige besturswisseling in de maand Maart. Het bestuur Koo Liong Bing, dat in november 1931 aan het hoofd stond van de vereeniging kwam, kon zich slechts verheugen in een kortstondig bestaan, omdat het bestuursvoorstel tot het royement van den heer Tan Liong Djie, volgens artikel 6 Huishoudelijk Reglement sub 2b, omdat de hr Tan zijn medewerking heeft verleend tot het doen slagen van een meeting, welke de P.J.[??] naar aanleiding van den inval der Japanners in Mantsjoerije heeft belegd en waarop beleedigende woorden aan het adres van CHH zijn gericht, is verworpen. Het bestuur heeft zich toen genoodzaakt gezien af te treden en in Maart kwam het nieuwe bestuur aldus tot stand:

Tjoe Kiat Koen voorzitter
Que Keng Lead secretaris
Tan Tek Hong penningmeester
Lie Sing Kien 1e commissaris
Tan Kian Hong 2e commissaris.

[verderop in het verslag]
In verband met het clubleven in het algemeen moeten nog worden genoemd de plaatselijke cercles met lezingen, zooals die te Amsterdam, ten huize van den Heer en Mevrouw Han Tiauw Kie werden gehouden en te Leiden waar een Leidsch Chineesch dispuutgezelschap, de Pien Lun Hui is opgericht.
[Hier hebben we ook en foto van]

Eveneens belangrijk voor het interne leven van CHH zijn de CHH beker-tenniswedstrijden die dit jaar te Amsterdam zijn gehouden. De beker werd welverdiend door de Amsterdamsche ploeg en een gemeenschappelijke maaltijd in restaurant ‘Jo-Pie’ besloot den wedstrijddag.

….Het aantal nieuwe leden bedraagt in de afgelopen bestuursperiode 22, afgeschreven werden 14 leden. Het aantal leden bedraagt 284, waarvan 140 in Nederland.

Nog aardig om toe te voegen de begroting 1932-1933. Nee pa Hong heeft nooit iets met begrotingen te maken gehad. Hij was voor veel functies geschikt, penningmeester hoorde daar niet bij. Heeft nooit bij hem gehoord. Geld was niet iets waar je je druk over maakte. Dat was er gewoon… In zijn huwelijk was het ma Ans die hiervoor zorg mocht dragen. Rekeningen schrijven was een gruwel. Pa Hong moest ertoe gedwongen worden om zijn gezin niet aan de bedelstaf te brengen. Met zijn Chinese telraam componeerde hij de rekeningen. “Nee, dat kunnen zij niet betalen”, en dan haalde hij er iets vanaf. Of hij kreeg dringende briefjes van kennissen of hij nou toch eindelijk eens een rekening wilde schrijven omdat hij (en dan volgde een aantal data) een consult had gegeven.

begroting-1932-1933

IISG 2: Jaarverslag CHH 1933

Pa Hong heeft in vier besturen van Chung Hwa Hui gezeten. Ook een jaar als secretaris. Behalve dat het bijzonder was om zijn handschrift terug te zien, bedacht ik toen ook: hé, een secretaris dient het jaarverslag te schrijven. Dus ben ik op zoek gegaan naar het bestuursjaar november 1932 – november 1933 en ja hoor: het jaarbverslag geschreven door Tan Kian Hong.

Hieronder het verslag als boekje. ja, ja, ik heb het net helemaal mooi gescand, maar het is leesbaar en ik heb nog de intentie het over te typen.

Hier alvast het origineel:

Je kunt het jaarverslag niet lezen in de email. Let op de datering! Ik kan nu wel bekennen dat ik de eerste keer dat ik die XXII zag in plaats van XXXII, ik de neiging nauwelijks kon onderdrukken om er een X bij te zetten. Gelukkig niet aan geschiedvervalsing gedaan, afgezien daarvan was het ook nog stom geweest omdat het om een Chinese jaartelling gaat en wel degelijk klopt (zie het bericht hiervoor).

IISG 1

Eindelijk dan toch naar het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam geweest. Daar ligt het archief van Chung Hwa Hui. Het kost wat (ruim 10 euro aan parkeerkosten) maar dan heb je ook wat.

Ontroerend om daar het handschrift van pa Hong terug te zien. Teksten die hij zelf schreef als secretaris of zijn motivatie bij de installatie van zijn bestuur, en bij de décharge van zijn bestuur en in discussies. We hebben het hier over de jaren dertig van de vorige eeuw.
Ik heb drie handgeschreven notulenboeken ingezien, juist uit de periode dat pa Hong bestuursfuncties bekleedde (2e commissaris, secretaris, 1e commissaris en voorzitter). Het zijn verslagen van de algemene ledenvergaderingen en jaarverslagen van de secretaris met af en toe een begroting ertussen. Het geeft in heel grote lijnen het wel en wee van de vereniging weer.

Ik zag zijn handtekening, ja herkenbaar.

handtekening-pa-Hong
als voorzitter notulen gearresteerd. De ‘Hong’ is in later tijden wel wat duidelijker geworden.

Ik zag de halen in zijn handschrift, ook zo herkenbaar.

handschrift-pa-Hong
14e dag 10e maand van het 22e jaar Republiek. Begin verslag secretaris pa Hong.

Maar toen: een hick-up: heee, was hij dan toch een echte HBS’er die verstrikt raakte in de Romeinse cijfers? Hij schrijft XXII, terwijl we toch duidelijk in de XXXIIer jaren zaten. Nix hoor, hij heeft gelijk. Ze nemen de datum der Republiek China als richtsnoer.

datering-CHH
11e dag der vijfde maand vh 24e jaar der Republiek (11 mei 1935)

Eigenlijk ging ik ernaartoe om meer over Bad Saarow te vinden en om te kijken wat voor beeldmateriaal ze daar hebben. Over het beeldmateriaal kan ik kort zijn. Dat is er niet. Een bestuursfoto uit de beginjaren en een ‘grappige’ foto uit 1936 waar pa Hong niet op staat, terwijl hij wel zo’n zelfde soort foto met zichzelf erop heeft.

lollig1
is pa Hong degene die uiterst rechts staat? En wie zijn de anderen? Meest li wrs.: Que Keng Lead.

Hopelijk kan Tjoe Lan er nog iets meer van maken.
Dit is wat zij zegt:
“De foto is onduidelijk. Maar ik denk dat uiterst li.Oue Keng Lead is. Gezien de ronde bril. ” 

lollig2

Dit staat op het mapje dat om de foto zit. Verder staat er nix op.

En dan Bad Saarow. Het bezoek wordt kort genoemd in het het jaarverslag van secretaris Tan Hay Siang (bestuursperiode november 1935 – november 1936)
Onder het kopje:
Optreden naar buiten 
Gedurende het afgeloopen jaar is veel gewerkt aan het optreden naar buiten. De banden met de verschillende vereenigingen en met verschillende personen binnen en buiten Nederland zijn nauwer aangehaald terwijl ook nieuwe relaties zijn aangeboord.
………dan komt er een tekst over Legatie en Consulaat en vervolgens over Bad Saarow het volgende:
Federation of Chinese Students’ unions in Europe.
Volle aandacht is geschonken aan deze organisatie, waarvan wij zelve een deel uitmaakten. Met vreugde hebben wij geconstateerd, dat dit lichaam op initiatief van de Chung Hwa Hui in het leven geroepen, thans vastere vormen heeft gekregen. Het contact met de landgenooten direct afkomstig uit China is door de Federatie bevorderd. De tweede conferentie, dit jaar te Bad Saarow gehouden, mag als een succes worden geboekt. Nauw hieraan verbonden is wel het gevoel, dat wij de chineesche taal niet spreken, maar het is te hopen, dat het manquement spoedig aangevuld zal worden door de resultaten van de chineesche lessen.

Meer heb ik niet kunnen vinden in de notulenboeken.

Nog een bijzonderheidje:
Ergens in het notulenboek uit 1937 staat een verhuizing van pa Hong:
adreswijziging: Tan Kian Hong, Juffermanstraat 31 Oegstgeest

Dat is toch de straat van het ouderlijk huis van Tjoe Lan Lim-Ko? Ik weet niet meer of het hetzelfde huisnummer is.
Antwoord Tjoe Lan:
“Wij woonden op Juffermanstraat 7.”

In aparte berichten zal ik meer inhoudelijk ingaan op de teksten van pa Hong in de notulen van Chung Hwa Hui.

UBL of IISG?

Het IISG (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) heeft bij monde van drs. Frank de Jong, archivaris IISG positief gereageerd op de vraag of zij geïnteresseerd waren in de foto’s uit de Leidse tijd van pa Hong, die veel te maken hebben met zijn lidmaatschap van Chung Hwa Hui. En dat archief is ondergebracht bij het IISG  in Amsterdam.  Zie het eerdere bericht hierover.

En daarnaast hebben we nu dit bericht van dr Doris Jedamski, conservator Zuid- en Zuidoost-Aziatische Handschriften & Oude Drukken van de Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL):

“Op de site van uw vader heb ik de voorbeelden met grote enthousiasme bekeken. Wat voor bijzonder foto materiaal!! Heel graag zou ik een afspraak met u willen maken om over een mogelijke overdracht te praten. Heel graag zou ik de foto’s aan de UB/KITLV collectie toevoegen! Wat een fantastische aanwinst zou dit zijn! Gezien het feit dat uw vader in Leiden gestudeerd heeft en de UB/KITLV op het gebied van Indië/Indonesië intussen als de grootste collectie in de wereld beschouwd mag worden, zou volgens me Leiden  de optimale plek voor uw foto’s zijn. De foto’s zouden in zuurvrije dozen in een foto kluis duurzaam opgeslagen worden nadat ze met meta data voorzien en digital in onze beeldbanken toegankelijk gemaakt zijn. Maar we zullen uiteraard goede afspraken maken over de overdracht en de toegankelijkheid van het materiaal.”

Tsja, wat gaan we nu kiezen?

IISG en Chung Hwa Hui foto’s

Het IISG wil de foto’s van pa Hong uit zijn Chung Hwa Hui periode wel opnemen in hun archief.

Dit is wat Frank de Jong, archivaris IISG antwoordt op mijn vraag wat zij er dan mee gaan doen:
(Op den duur) ontsluiten d.m.v. een lijst (collectiebeschrijving) en een aantal foto’s digitaliseren.
Je zou ons een eind op weg kunnen helpen door de foto’s te nummeren en het maken van een genummerde lijst met gegevens over wie (wat of waarom), waar en wanneer.

Nog even overleggen met mijn zussen en broer. Mij lijkt het wel een mooie bestemming.

Foto’s Chung Hwa Hui

Eigenlijk heb ik alle foto’s die pa Hong heeft bewaard, verzameld. Han Go is zo goed geweest om ze allemaal in te scannen. Nu ben ik bezig ze op de site te zetten. Dat is nogal een karwei omdat ik ze op geen enkele manier heb gecategoriseerd en ik dus niet meer goed weet, wat er wel en niet op staat. Volgende punt doemt alweer op:  Wat doen we dan met de originele foto’s? Bewaren heeft ook niet veel nut. Dan ziet niemand ze meer en het is toch geschiedenis van een eerste generatie studenten in Nederland. Voorgelegd aan het IISG, waar ook het archief van Chung Hwa Hui ligt.

Dit is het antwoord van de archivaris Frank de Jong:

Ik denk dat het IISG een goede bestemming is voor de foto’s die betrekking hebben op Chung Hwa Hui.

Wat zouden zij dan met die foto’s doen. Nog meer namen trachten te achterhalen? Jaartallen erbij zoeken?